4 ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മാരിൽ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറയും! ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഉള്ള ഉണ്ണികണ്ണനും യശോദാമ്മയും നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം 2 3 4 നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നു മാറിയോ ഒന്നിലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് .

നാലു ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ ഇഷ്ടപെടും കാരണം കണ്ണന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നാലിൽ ഏതാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ചയും മനസ്സൊന്നു ധ്യാനിച്ച് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ആ ചിത്രം ഏതാണ്.

എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളിത് തെരഞ്ഞെടുത്ത മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നല്ല ഹൃദയത്തെ നല്ല ഷാർപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച.

ആ ചിത്രം കണ്ണന്റെയും വിശദമായി ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ നാല് ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കണ്ണൻ പിറകിൽ നിന്ന് യശോദാമ്മയും ഓടിവന്ന കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മണ്ണുവാരി തിന്നുന്നതിന്റെയും അശോധം കണ്ണന്റെ വായ തുറന്ന് നോക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment