നാഗങ്ങളും ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? അത്ഭുതം തന്നെ

നമസ്കാരം നാഗദേവതകളെ നാം ഏവരും ആരാധിക്കുന്നവരാകുന്നതും നാഗദേവ കൃതികളെ ആരാധിക്കുന്ന അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ ആയിരം നക്ഷത്രക്കാരാണ് നാഗദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രം അതിനാൽ തന്നെ ആയിരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നാഗങ്ങളുമായി ചില സാമ്യതകൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഈ സാമ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും അയൽപക്കത്ത് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ വന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്നും.

എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നക്ഷത്രകൂടം രാശിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആയില്യം നക്ഷത്രം നിറച്ചും ആകാശത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രത്യേകത ഏവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രത്തെ കാണപ്പെടുന്നത് പാമ്പിന്റെ തലയോട് കൂടിയ രൂപം കൃത്യമായി യും കാണുവാൻ ഈ സമയത്ത് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രത്തെ പാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്നതാണ് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് .

ശ്രീരാമസ്വാമി പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് ജനിച്ചത് എന്നും എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും ആദ്യ ശേഷ നാഗവും അവതരിക്കുന്നതാകുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലരാമനായി അവതരിച്ചത് ആദിശേഷ നാഗമായിരുന്നു അഥവാ ശേഷ നാഗമായിരുന്നു രാമായണകാലത്ത് ശേഷമാകും ആയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സഹോദരനായി ജനിച്ചു ഇതിനാലും ആയിരം നക്ഷത്രം നാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന നാഗദേവതയാണ് ആദിശേഷൻ.

ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരും നാഗങ്ങളും തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറെ സാമ്യമുള്ളതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ പുറമേയും ധൈര്യശാലികൾ ആയിരുന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉള്ളവരാകുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ പാമ്പ് പുറമെയും പത്തിവിടർത്തിയാലും അവയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭയം ഉള്ള ജീവിയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment