ദിൽഷയ്ക്ക് റോബിനെ ഇഷ്ടമല്ല, 😱പുറത്ത് വേറെ ഇഷ്ട്ടമുണ്ട്