മോഹൻലാലിന്റ ഞെട്ടിക്കുന്ന😍 തീരുമാനം! ആരാധകർ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ😍