മോഹൻലാൽ കടുവയിൽ എത്തുന്നത്.! കടുവ ക്കുന്നേൽ മാത്തൻ ആയി?

മോഹൻലാൽ കടുവയിൽ എത്തുന്നത്.! കടുവ ക്കുന്നേൽ മാത്തൻ ആയി?.