ഫൈറ്റ് സീനുകളില്‍ മൂന്നു😊 താരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്😊 : ഭീമന്‍ രഘു