ശിൽപം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു 😍മോഹൻലാൽ ശിൽപിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു😍