റിയാസ് പുറത്തേയ്ക്ക്, തീരുമാനമായി, കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി