മോഹൻലാലിന്റെ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ്..!! മോഹൻലാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ.. തീരുമാനം എടുക്കും