വരുന്ന സിനിമകളിൽ എല്ലാം മോഹൻലാൽ.!! ഇനി എമ്പുരാൻ, ടൈസൺ, അത് കഴിഞ്ഞും ലാലേട്ടൻ!