ദിൽഷയ്ക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി.!! ഉപ്പും മുളകിലെ മുടിയൻ