അതിശക്തമായ വശീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്

ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ വശീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചെയ്ത കാട്ടിത്തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അയാളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അയാളുടെ മനസ്സു മാറ്റി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നതു പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വശീകരണം ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഇതിൻറെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇത് ഒരു ആപ്പിൾ വശീകരണം ആണ്. ഇത് രാവിലെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻമാർ തമ്മിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ മാറാനും ഒരു സുഹൃത്തും ആയിട്ടുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പണം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വഞ്ചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ വ്യക്തി പിണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിണക്കം എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിൽക്കാൻ ഈ വശീകരണ മന്ത്രം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യമായി വരുന്നത് ചുവന്ന ആപ്പിൾ ആണ്.

ആദ്യമായി ഒരു കടയിൽ നിന്നും ഒരു ആപ്പിൾ വാങ്ങുക. ആപ്പിൾ ഒരു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ആയി വാങ്ങരുത്. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുക്കരുത്. കടയിൽ പോയതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പിൾ മാത്രമായി വാങ്ങുക. അതിനു ശേഷം വിലപേശാൻ അതെ പണം കൊടുക്കുക. 10 രൂപയിലധികം ആ വ്യക്തി കൊടുക്കുക. ഈ ആപ്പിൾ തരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്.