ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് അശരീരിയോ??? ഭക്തർ ഞെട്ടി!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും വലിയ ഭക്തരും പരമ ദരിദ്രനും അതേപോലെതന്നെ അശരണനുമായ ഒരു വൃദ്ധൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹത്താൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പണമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാത്ര ചിലവിനും മറ്റും ഉള്ള പണം അദ്ദേഹം കടമൊക്കെ വാങ്ങി പരിചയക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കൈയിൽനിന്ന് കടം വാങ്ങിയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കി ഉണക്കിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ വച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയുണ്ടായി കാവൽക്കാർ തടയുവാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്നു പറയുന്നത് എത്ര കുളിച്ചിട്ടും അലക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് വന്നതെങ്കിലും.

അദ്ദേഹം അടഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രം വളരെയധികം മുഷഞ്ഞതായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന മറ്റു സന്ദർശകരും അതേപോലെതന്നെ ഭക്തരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധനിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രം കവാടക്കാർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു കടത്തിവിടാൻ കഴിയുകയില്ല.

എന്നു കാരണം അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം ഒക്കെ മുറിഞ്ഞതാണ് മറ്റു ഭക്തർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അദ്ദേഹം കെഞ്ചിയും അതായത് ബന്ധം കെഞ്ചുകയുണ്ടായി എന്നെ ദയവുചെയ്ത് കടത്തി വിടണം ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനാണ് ദൂരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment