മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തുക! ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നിരിക്കും!

ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വിധിയെഴുതിയ എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യമായാലും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോവളമാല സമർപ്പിക്കുന്നത് .

ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താര നടത്തുന്നത് ധാരണ നടത്തിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു വലിയ ആഗ്രഹവും നടത്തുവാൻ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാടുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നിറയെപ്പർ ഏറ്റെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുവാനും.

ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ വിഷമതകളും നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാഫല്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിൻവിളക്കാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആയിട്ട് ഒരു വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാം .

ഇതിനെയാണ് പിൻവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിറവി വിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 8 16 സംഖ്യകളിലായി കണ്ണാടി മുറിച്ച് ചേർത്തുവെച്ച് പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിളക്കിന് പിന്നിലായി ഒരു കണ്ണാടിയും സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment