കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മുടങ്ങാതെ മൂന്ന് തവണ വഴിപാട് ചെയ്യു! നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടത്തിത്തരും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നു പറയുന്നത് ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ ദുഃഖ കടലിൽ നിന്നാലും എത്ര വലിയ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് നിന്നാലും ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഭഗവാനേ കൃഷ്ണാ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിവന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് .

മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നുവരെ ഭഗവാനെ ആരും കൈവിട്ട ചരിത്രം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം തന്നെ തീർന്നുപോയി ഇനി ഇതിനുമേൽ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വഴിയും അടിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൺമുന്നിൽ മരണം മാത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ചദേവനാണ് .

അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രൂപം മാറിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ആളുകൾ തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരം അധികം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സ്വയം രൂപത്തിൽ വന്ന സഹായിച്ച മറ്റൊരു ദേവനില്ല എന്ന്  തന്നെ പറയാം .

ഭഗവാനെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് ഭഗവാനെയും ആശ്രയിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വന്ന സഹായിച്ച അനേകം പേർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment