ഓം നമ:ശിവായ മന്ത്രം ദിവസവും ഈ സമയം ജപിക്കുക! നിങ്ങളുടെ ഏതു വലിയ ആഗ്രഹവും നടക്കും! ഉറപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സർവ്വ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ഈ ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ എത്ര വലിയ കടമ്പഴി ആയാലും ഇനി എത്ര വലിയ ശത്രുവായാലും എത്ര വലിയ എതിരിയായാലും നമുക്ക് അത് നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ..

അത്ര വലിയ ശക്തിയാണ് മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമേശ്വരന്റെ മൂല മന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ എന്നു പറയുന്നത് താൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ ഓം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് നമശിവായ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചാബു തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം എന്നിവയെ പ്രതിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഒരു വിടുന്നത് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് .

നമ്മൾക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നാമ്പനി ഓതൽ അടുക്കുന്നു ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ തുല്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുംതോറും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട .

പക്ഷേ ശിവ ഭക്തരായി ട്ടുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ശിപ്രസാദി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ മാറണം എന്നില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും തന്നും തരാതെയും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment