ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉറപ്പ് അമ്മ വിളിക്കുന്നു! അമ്മ വിളിക്കാതെ ഒരു ഭക്തനും മൂകാംബികയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീർത്തും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവതയായി മാറുന്നു മത്സരികി വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള അമ്മയായി മാറുന്നു അതാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് .

മനസ്സുരുകി ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അമ്മ വന്ന സഹായിച്ചു തരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൂകാംബിക അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂകാംബിക അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അമ്മ വന്ന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും അമ്മ സഹായിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ .

ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തന്നെ പലർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ ആയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ അമ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ദർശനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളരെ ഒരു സത്യമുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ സകല രക്ഷയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട നാല് അംബികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്മയാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment